Beschermingsbewind / Curatele

Financiële stabiliteit is voor ons het belangrijkste wat wij met beschermingsbewind willen bieden

Wettelijke grondslag in Boek I van het Burgerlijk Wetboek art.431  geeft aanAls iemand tijdelijk of duurzaam niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te regelen door zijn psychische of lichamelijke toestand of door verkwisting of het hebben van problematische schulden, kan zijn vermogen onder bewind worden gesteld.

 

 

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onder bewindstelling genoemd en wordt door de kantonrechter uitgesproken. Indien bewind wordt uitgesproken dan nemen wij uw financiën geheel over. Er worden twee bankrekeningen geopend en wij gaan u voorzien van wekelijks leefgeld. Van de beheerrekening worden alle vaste lasten betaald en eventuele regelingen getroffen. Met u wordt het budget besproken en eventuele bezuinigingen doorgevoerd.  Instanties worden op de hoogte gesteld van bewindvoering.

Iemand die onder bewind gesteld is mag geen overeenkomsten/aankopen aangaan zonder toestemming van de bewindvoerder.
De bewindvoerder heeft het recht deze ongedaan te maken.

Is er sprake van schulden dan worden deze in kaart gebracht, schuldeisers worden op de hoogte gesteld van bewindvoering. Gekeken wordt of de schulden binnen een bepaalde termijn kunnen worden afgelost, lukt dit niet wordt de cliënt door de bewindvoerder bij de schuldhulpverlening aangemeld.

Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van een lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel een gewoonte van drank- of drugsmisbruik, niet in staat is om zijn of haar belangen behoorlijk waar te nemen. 

Een ondercuratelestelling kan worden aangevraagd door:

  • De betrokkene zelf.
  • Diens partner of familieleden tot in de vierde graad. Dat wil zeggen de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, de broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Wanneer betrokkene nog minderjarig is, kan ook de voogd een onder curatele stelling aanvragen.
  • De officier van justitie.
  • De instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft. Eis daarbij is wel dat de instelling moet vermelden waarom de partner van de betrokken persoon, of de bloedverwanten in de eerste of tweede graad, de voogd, de curator of de bewindvoerder niet zelf het verzoek daartoe indienen.

Iemand die onder curatele is gesteld is hiermee handelsonbekwaam. 

De curator neemt de rechtshandelingen betreffende de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding over van de onder curatele gestelde, maar hij betrekt de onder curatele gestelde wel zoveel mogelijk bij de beslissingen hierover. 

Bewind en Curatele worden in het curatele/bewindregister ingeschreven (https://ccbr.rechtspraak.nl)

Curatele is in de praktijk de combinatie van beschermingsbewind en mentorschap.