Klachtenregeling

Klachtenreglement Bewindvoering/Mentorschap

Scheltens&Co Financiële Zorgverlening/Budgetteer Dordrecht

ALGEMEEN

Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Scheltens&Co Financiële Zorgverlening/Budgetteer Dordrecht:
De organisatie die bewindvoering/mentorschap aanbiedt.

b. Cliënt:
degene met wie Scheltens&Co een hulprelatie heeft of heeft gehad.

c. Kantoorhouder:
Overeenkomst waarbij Scheltens&Co Financiële Zorgverlening/Budgetteer Dordrecht zich als
zelfstandig kantoorhouder zich verbindt tegenover een ander, de opdrachtgever, tot het verrichten van bewindvoerderstaken die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt.

d. Bewindvoerder Scheltens&Co Financiële Zorgverlening/Budgetteer Dordrecht:
De bewindvoerder van Scheltens&Co Financiele Zorgverlening t.h.o.d.n. Budgetteer Dordrecht

e. Klacht:
Elk naar voren gebracht bezwaar tegen het handelen of nalaten te handelen, alsmede het nemen van een besluit, door een medewerker van een vestiging, dat directe gevolgen heeft voor de cliënt.

f. Klager:
een cliënt die een klacht indient.

g. Wettelijk vertegenwoordiger:
De ouder, voogd, advocaat of andere vertegenwoordiger (op grond van wetgeving of na een rechterlijke uitspraak), die namens de cliënt optreedt om de belangen van de cliënt die daar zelf niet toe in staat is, te behartigen.

h. Vertrouwenspersoon:
de persoon die zonder wettelijke basis optreedt namens de cliënt en/of betrokkene(n) dan wel hen bijstaat, die in geen enkele relatie (direct noch indirect) staat tot de zaak waarover de klacht wordt ingediend.

i. Betrokkene: degene op wie de klacht betrekking heeft.

j. Adviseur:
degene door wie de directeur en/of een ingestelde klachtencommissie, zich in de uitoefening van de taken kan laten bijstaan en die geen arbeidsrechtelijke of bestuurlijke binding heeft met de organisatie, noch anderszins betrokken is bij de dienstverlening die wordt geboden.

Artikel 2 – Soorten procedures
Het klachtenreglement kent een interne klachtenprocedure en een beroepsprocedure.

Artikel 3 – Vertrouwenspersoon
De klager alsmede de betrokkene(n) kunnen zich zowel in de interne klachtenprocedure als in de beroepsprocedure laten bijstaan dan wel vertegenwoordigen door een vertrouwenspersoon.

Deze vertrouwenspersoon mag niet in relatie staan tot de zaak waarover de klacht c.q. het beroepschrift wordt ingediend en dient in alle opzichten mede te werken aan een ordelijke behandeling van de zaak.

INTERNE KLACHTENPROCEDURE (zonder kosten)

Artikel 4 – Indiening
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij kantoorhouder van Scheltens&Co onder vermelding van naam en adres van de klager alsmede van de redenen van de klacht. Indien de klacht de bewindvoerder betreft, vindt indiening plaats bij de directeur van De Budgetteer/Kuver Support.
In dat geval geldt dezelfde procedure, doch waar bewindvoerder genoemd wordt, treedt een met algemene stemming aangewezen vervanger van de directeur van Scheltens&Co op.
Het recht tot indiening van een klacht komt toe aan:

  • de cliënt;
  • zijn wettelijk vertegenwoordiger;
  • zijn nabestaanden;
  • zijn vertrouwenspersoon.

Artikel 5 – Bevestiging van ontvangst
De bewindvoerder van Scheltens&Co Financiële Zorgverlening/budgetteer Dordrecht zendt na ontvangst van de klacht binnen twee weken een bevestiging aan de klager. Indien de bewindvoerder de klacht niet in behandeling kan nemen, bericht hij dat tegelijkertijd aan klager onder opgave van redenen.
In eerste instantie wordt een mondeling gesprek gepland om de beide partijen te horen in aanwezigheid van een derde onafhankelijke, zijnde directeur van De Budgetteer/Kuver Support.
Wanneer de klacht in behandeling wordt genomen licht de bewindvoerder klager in over de verdere procedure en doet hij tevens zo spoedig mogelijk een afschrift van de klacht toekomen aan de betrokkene en aan de directeur van De Budgetteer/Kuver Support.

Artikel 6 – Onderzoek
De bewindvoerder stelt naar aanleiding van de ingediende klacht een onderzoek in en kan zich laten informeren – dan wel bijstaan – door een adviseur en/of klachtencommissie die bestaat uit mensen die niet direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie.

Artikel 7 – Horen van partijen
De bewindvoerder zal zo mogelijk binnen veertien dagen na indiening van de klacht de betrokken partijen horen. Dit ‘horen’ kan zowel mondeling, schriftelijk, per mail of fax. Van een mondelinge behandeling maakt de voorzitter een verslag op.

BEROEPSPROCEDURE (Met kosten)

Artikel 8 – Beroep
Indien de klager het niet eens is met de beslissing van de bewindvoerder en/of de klager van mening is dat de klacht niet conform dit reglement is behandeld, dan wel wanneer het zijn voorkeur verdient de klacht rechtstreeks te doen behandelen door een externe klachtencommissie, kan de klager in beroep gaan c.q. de klacht aanhangig maken bij een rechtbank via een advocaat.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 9 – Dossiervorming
De bewindvoerder inzake de interne klachtenprocedure houdt schriftelijk aantekeningen bij van alle ingewonnen informatie en vormt hiervan een dossier welk een vertrouwelijk karakter draagt. Tevens worden alle stukken welke betrekking hebben op de klacht c.q. het beroepsschrift daarin opgenomen.

  • De klager alsmede iedere betrokkene hebben recht op inzage van zijn klachtendossier. Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek in bij de directeur die dan een afspraak met de klager en eventuele begeleiders/betrokkenen zal maken om het dossier in te laten zien. Voor een afschrift van het gehele dossier zijn de kosten € 17.50 die u van te voren dient te voldoen op Bankrekening: NL51INGB 0006780663 ten name van Scheltens&Co Financiële Zorgverlening onder vermelding van het dossiernummer. Binnen 14 dagen ontvangt u dan een kopie van uw dossier op het door u opgegeven adres. Tenzij gewichtige redenen zulks verhinderen dient de inzage plaats te vinden binnen een maand na indiening van het verzoek. Bij een weigering van inzage verlening op grond van gewichtige redenen dient de verzoeker daaromtrent schriftelijk onder opgaaf van de redenen te worden geïnformeerd.
  • Een dossier blijft tot vijf jaar na de datum van de beslissing van de voorzitter, indien slechts de interne procedure werd gevoerd en/of Indien de beroepsprocedure werd gevoerd en zal daarna worden vernietigd.
  • Het ter beschikking stellen van stukken, de klacht of het beroepsschrift betreffende, aan derden, vindt alleen plaats met toestemming van degenen om wiens gegevens het gaat, een en ander conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.